Všeobecné podmínky poskytování služeb

Účinné ke dni: 20.1.2020

HARDWARIO a.s.
U Jezu 525/4
460 01 Liberec
Česká republika
IČ: 04998511
DIČ: CZ04998511

Preambule

Tyto všeobecné podmínky upravují obecná pravidla, za kterých my jako soukromá společnost založená podle právního řádu ČR (dále HARDWARIO) poskytujeme služby našim zákazníkům, obchodním partnerům, distributorům či jiným uživatelům (dále jen Uživatel/é), kteří naše služby využívají.

V případě, že je mezi námi a kterýmkoli Uživatelem služeb uzavřena písemně jakákoli specifická dohoda, pak taková dohoda má přednost před těmito podmínkami. V opačném případě, či v případě, kdy je mezi námi uzavřena dohoda ústní, platí v případě jakýchkoliv sporů tyto podmínky.

Tím, že zahájíte čerpání služeb, či akceptujete zařízení, se kterým jsou takové služby spojeny, automaticky přistupujete na tyto všeobecné podmínky.

Cíl

HARDWARIO se mj. zabývá výrobou hardwarových zařízení, ke kterým nabízí portfolio služeb včetně zajištění přenosu dat z těchto zařízení a jejich pronájmu.

Cílem vydání těchto podmínek, je vytvoření celkového rámce vzájemných práv a povinností, vztahů a podkladů pro budoucí finanční toky tak, abychom konkrétní služby (spolu se zařízeními) mohli pružně přidávat a ubírat tak, jak to vyžadují Uživatelé našich zařízení a služeb pro jejich optimální a efektivní využití.

Popis vztahů a návazných dokumentů

Tyto podmínky se vztahují ve všech podstatných rysech na veškerá zařízení a služby, které Uživatel (či Zákazník) od HARDWARIO využívá, nebude-li stanoveno něco jiného v samostatném dokumentu uzavřeném s HARDWARIO.

V rámci jednotlivých dodávek zařízení a zahájení využívání služeb podepisuje každý Uživatel vlastní dílčí Smlouvu o poskytování služeb, tyto smlouvy budou uzavírány elektronicky prostřednictvím služby DocuSign. V případě nedostupnosti DocuSign tak, že k návrhu zaslanému v PDF formátu připojí Uživatel svůj podpis a zašle jej e-mailem na adresu support@hardwario.com. Rozhodné datum pro platnost a účinnost každé dílčí smlouvy je datum doručení příslušné PDF smlouvy na server HARDWARIO.

HARDWARIO zodpovídá za důsledné vedení a udržování databáze veškerých smluv, jakož i návazných prováděcích dokumentů (cenová ujednání, zadání apod.), a také za zajištění souladu s veškerými předpisy o ochraně osobních údajů...apod.

V případě jakýchkoli pochybností o platnosti elektronického dokumentu, podkladu pro fakturaci, či jinou dohodu stran bude vždy mezi stranami závazný dokument nacházející se v databázi HARDWARIO.

Popis a poskytování služeb

Specifika konkrétních zařízení a služeb, včetně cenových ujednání, jsou uvedeny v samostatných dílčích smlouvách, které jsou ke každému takovému zařízení či službě uzavřeny.

Uživatel odpovídá za otestování dodaných zařízení a přenosu dat neprodleně po jejich obdržení a nahlášení veškerých problémů a odchylek od zadávací či průvodní dokumentace zařízení na adrese ask@hardwario.com.

Uživatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost proto, aby služby mohly být dlouhodobě využívány, zejména zprůchodnit datové kanály, zajistit napojení svých návazných služeb, povolit zařízení z hlediska zabezpečení své vnitřní infrastruktury...apod..

Zahájení čerpání a rozsah služeb

Podpisem vlastní smlouvy a fyzickým převzetím zařízení resp. zahájením čerpání služeb (podle toho co nastane dříve) je platně uzavřen závazek HARDWARIO poskytnout v dílčí smlouvě specifikované služby ke konkrétnímu zařízení a Uživatel se zavazujete takové plnění přijmout.

Povinnosti Poskytovatele

HARDWARIO se zavazuje poskytovat Uživateli objednané služby v objemu a kvalitě stanovené dílčí smlouvou.

Poskytovatel se dále zavazuje zřídit a udržovat linku technické podpory, na kterou se může Uživatel obrátit v případě problému s komunikací se zařízením, hlášení závad či jiných důležitých skutečností omezující využívání služeb. Konkrétní komunikační kanál bude uveden v dílčí smlouvě.

Povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje užívat zařízení a využívat služby v rozsahu a způsobem definovaným dílčí smlouvou.

V případě, že Uživatel zásahem do zařízení nebo SW interakcí zařízení s jiným hardwarem vlastním či třetích stran způsobí změnu frekvence či objemu vysílaných dat mimo rámec definovaný vlastní smlouvou, nese za takový zásah plnou odpovědnost včetně případných prokázaných nákladů uvalených ze strany operátora sítě na Poskytovatele služeb z důvodů překročení limitů vysílání...apod.

Uživatel se zavazuje bez zbytečného prodlení informovat Poskytovatele o výpadku poskytovaných služeb a také o jakékoli závadě či nestandardním chování zařízení, ke kterým se vážou služby spadající pod tuto smlouvu.

Uživatel nese odpovědnost za veškerá pronajatá zařízení včetně provedení veškerých opatření aby bylo zabráněno jejich ztrátě či poškození, a to až do výše jejich hodnoty uvedené v příslušné dílčí smlouvě.

Fakturace a platební podmínky

HARDWARIO bude Uživateli pravidelně vystavovat faktury za poskytnuté služby dle dílčích smluv. Faktury jsou vystavovány dopředu na období definované dílčí smlouvou, není-li písemně ujednáno jinak.

K faktuře bude připočtena DPH dle platné legislativy ČR. Splatnost faktur je dohodnutá na 10 dní.

Omezení služeb a ukončení spolupráce

V případě, že Uživatel hrubým způsobem porušuje své povinnosti, zejména neplatí za poskytované služby nebo porušuje povinnosti řádného zacházení se zařízením či povinnosti ochrany důvěrných informací, zašle HARDWARIO Uživateli bez prodlení oznámení o takové situaci a je oprávněn k následujícím opatřením:

  • Prodlení s nápravou / platbou nad 30 dnů = omezení služeb + nefunkční vizualizace
  • Prodlení s nápravou / platbou nad 60 dnů = omezení služeb + nefunkční konektivita
  • Prodlení s nápravou / platbou nad 90 dnů = odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení Poskytovatele z výše uvedeného důvodu je Poskytovatel s okamžitou platností oprávněn odebrat Uživateli veškeré přístupy do vzdálených úložišť a odepřít mu přístup k datům až do doby,úplného vyrovnání veškerých závazků dle dílčí smlouvy či těchto podmínek, dále je Poskytovatel oprávněn zrušit veškeré registrace a archivovat veškerá data Zákazníka.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit vždy když budou ukončeny veškeré dílčí smlouvy, a to bez výpovědní lhůty k datu skončení poslední dílčí smlouvy.

Mimo to je Zákazník oprávněn ukončit jakoukoli smlouvu kdykoli písemnou výpovědí Poskytovateli s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Případné předplacené či nevyužité poplatky za služby jsou v případě výpovědi nevratné.

Mlčenlivost

HARDWARIO se zavazuje zachovávat plnou mlčenlivost o vztazích založených dílčími smlouvami a jednotlivých Uživatelích, stejně tak každý Uživatel se okamžikem zahájení využívání služeb zavazuje zachovávat plnou mlčenlivost o podmínkách poskytování služeb jakož i jiných záležitostech HARDWARIO (dále jen “Důvěrné informace”).

Ke všem Důvěrným informacím sdíleným vzájemně mezi stranami písemnou, ústní, vizuální či elektronickou formou jsou povinni všechny strany přistupovat se stejnou péčí jakou věnují svým vlastním důvěrným informacím.

Uživatel není oprávněn zasahovat do hardwaru ani do softwarových programů v něm aniž by k tomu získal souhlas Poskytovatele, leda že se jedná o zásahy povolené v rámci nastavování a běžného užívání hardware.

Závěrem

Každý Uživatel služeb a stejně tak HARDWARIO se akceptací těchto podmínek zavazují spolupracovat s maximálním nasazením, zápalem a důvěrou a vzájemně k sobě zachovávat pozitivní přístup, konstruktivní a proaktivní řešení problémů a otevřenou komunikaci.

V Liberci dne 20.1.2020

Ing. Alan Fabik jednatel HARDWARIO a.s.

Kontaktní adresa technické podpory pro řešení veškerých incidentů: ask@hardwario.com